Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet JOM Rahastoyhtiössä

JOM Rahastoyhtiö sitoutuu noudattamaan YK:n vastuullisen sjioittamisen periaatteita (UN Principles for Responsible Investment) yleisesti toiminnassaan sekä erityisesti osana hallinnoimiensa rahastojen sijoitustoimintaa. Vastuulliisen sijoittamisen periaatteiden noudattaminen tarkoittaa, että sijoitustoiminnassa huomioidaan ympäristöön, yhtiöiden yhteiskuntavastuuseen sekä yhtiöiden hyvään hallintotapaan liittyvät näkökulmat (engl. Environment, Social, Corporate Governance eli ESG-asiat).

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti JOM Rahastoyhtiö sitoutuu seuraaviin toimintatapoihin:

1. JOM Rahastoyhtiö on liittänyt ESG-asiat osaksi sijoitusprosessejaan

JOM Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen sijoituskohteiden arvioinnissa kiinnitetään taloudellisen analyysin ohella huomiota ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin asioihin, jotka nähdään lisäarvoa tuovina kilpailutekijöinä kohdeyhtiössä.

2. JOM Rahastoyhtiö pyrkii aktiivisesti edistämään vastuullisuutta rahastojen kohdeyhtiöissä ja lisäksi yhtiön omistajakäytännöissä huomioidaan ESG-asioita

JOM Rahastoyhtiö pyrkii aktiiviseen vuoropuheluun sekä rahastojen sijoituskohteena olevien, että uusien yhtiöiden kanssa mm. tapaamalla säännöllisesti niiden toimivaa johtoa paikan päällä kohdemaissa, ja näissä keskusteluissa pyritään nostamaan esille myös ESG-asioihin liittyviä kysymyksiä. JOM Rahastoyhtiö voi myös tehdä vaikuttamisaloitteita ja toimenpide-ehdotuksia vastuullisuusnäkökohtien huomioimiseksi ja parantamiseksi.

3. JOM Rahastoyhtiö pyrkii edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia

JOM Rahastoyhtiö pyrkii myötävaikuttamaan tapaamiensa yhtiöiden johtoon siten, että yhtiöissä otettaisiin käyttöön vastuullisen toiminnan standardeja ja että ESG-näkökulmat huomioitaisiin entistä laajemmin yhtiöiden julkisessa raportoinnissa kuten vuosikertomuksissa.

4. JOM Rahastoyhtiö pyrkii edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla

JOM Rahastoyhtiö edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteiden leviämistä sijoitusalalla nostamalla asian keskusteluun yhteistyökumppanieden kanssa, sekä suosimalla yhteistyötahoja, jotka ovat sitoutuneet vastuulliseen sijoittamiseen toiminnassaan.

5. JOM Rahastoyhtiö pyrkii edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

JOM Rahastoyhtiö on jäsenenä vastuullista sijoittamista edistävässä FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä

6. JOM Rahastoyhtiön sitoutuu raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

JOM Rahastoyhtiö seuraa vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumista omassa toiminnassaan sekä kohdeyhtiöissä, ja raportoi tehdyistä havainnoista aika ajoin vastuullisen sijoittamisen raportissa. Nämä vastuullisen sijoittamisen periaatteet julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Vastuullisen sijoittamisen raportit:

JOM Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen raportti 2015

JOM Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen raportti 2016

Vastuullisen sijoittamisen raportti 2018 final