Instruktioner och prislista

Placeringsfonderna JOM Silkkitie och JOM Komodo kan tecknas och inlösas två gånger per månad: 1) månadens 15:e dag, eller föregående bankdag ifall den 15:e inte är en bankdag i Finland, och 2) månadens sista bankdag.

Teckning

1. Innan ni tecknar Fonden, bekanta Er noggrant med Fondens stadgar, faktablad, prislista och fondprospekt, då dessa innehåller viktig information för placeraren.

2. Fyll i teckningsblanketten som fås från våra internetsidor eller hos Fondbolaget. Skicka den ifyllda teckningsblanketten, samt en kopia av ert identitetsbevis till Fondbolaget (per post, fax eller som skannad bilaga). Ifall tecknaren är ett företag, bifoga en kopia av ett högst tre (3) månader gammalt handelsregisterutdrag till teckningsblanketten, samt en kopia av den befullmäktigades identitetsbevis. Teckningsblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda senast två (2) bankdagar före teckningsdagen

3. Teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast kl 14.00 på teckningsdagen, sålunda lönar det sig att utföra gireringen några dagar före teckningsdagen. Anteckna, i meddelandefältet Ert Personnummer eller företagets FO-nummer.

Tilläggsteckning

1. Ifall det inte har skett betydande förändringar i Er ekonomiska situation, räcker det att Ni fyller i och skickar teckningsblankettens första sida till Fondbolaget. Blanketten fås från våra internetsidor eller hos Fondbolaget. Ifall tecknaren är ett företag, och det har gått mera än tre (3) månader sedan senaste teckning, bifoga en kopia av ett högst tre (3) månader gammalt handelsregisterutdrag till teckningsblanketten. Teckningsblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda senast två (2) bankdagar före teckningsdagen. Den kan skickas till oss per post, fax eller som skannad bilaga till elektronisk post.

2. Teckningssumman bör finnas på fondens teckningskonto senast kl 14.00 på teckningsdagen, sålunda lönar det sig att utföra gireringen några dagar före teckningsdagen. Anteckna, i meddelandefältet Ert Personnummer eller företagets FO-nummer.

Inlösen

1. Fyll i inlösenblanketten som fås från våra internet sidor eller hos Fondbolaget. Ange på blanketten beloppet i euro som skall inlösas, eller antalet fondandelar som skall inlösas. Inlösenblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda senast klockan 14 fem (5) bankdagar före fondens inlösendag (per post, fax eller som skannad bilaga).

2. Inlösensumman betalas, nästföljande bankdag efter inlösendagen, till det bankkonto som meddelats fondbolaget i samband med teckningen.

Teckningskonton:
JOM Silkkitie -placeringsfond
SEB: IBAN: FI8133010001129717, BIC: ESSEFIHXXXX
JOM Komodo -placeringsfond
SEB: IBAN: FI7533010001136324, BIC: ESSEFIHXXXX
Som bekräftelse på teckning och inlösen skickas kunden en teckningsnota.

Byte av fondandelar

Det är möjligt att byta fondandelar till fondandelar i en annan fond som förvaltas av JOM Rahastoyhtiö. Byte av fondandel sköts som inlösen av fondandel och teckning av fondandel i en annan fond. Bytesuppdrag verkställs endast på fondernas tecknings- och inlösendagar.

För att byta findantaler, placeraren bör fyll i fondbytesblanketten. Bytesblanketten bör vara Fondbolaget tillhanda senast fem (5) bankdagar före fondens inlösendag.

Fondbytesblanketten kan laddas ner här.

För byte debiteras en provision enligt Fondens prislista. Vidare kan fondbyte medföra skatteföljder för placeraren.

PRISLISTA

FondJOM SilkkitieJOM Komodo
Minimiteckning5 000 €5 000 €
Teckningsprovisionmax 1,5 %max 1,5 %
Avgift för byte av fondandelarmax 1 % max 1 %
Inlösenavgift
Placering under ett år1 %2 %
Placering 1-2 år0 %2 %
Placering över två år0 %0 %
Fast
förvaltningsarvode
p.a.
1,2 %1,5 %
Avkastningsbundet arvode10 % av den avkastning, som på månadsnivå kumulativt överstiger referensavkastningen på 5 %. Fondspecifikt highwatermark (HWM) i bruk. För JOM Silkkitie: s del är HWM evigt, för JOM Komodo fondens del är HWM i kraft pågående och föregående räkenskapsperiod.