Silkkitie-fonden

JOM Silkkitie, startdatum 31.7.2009, placerar på aktiemarknaderna i Sydost-Asien.

 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear
2009--------2,74%+7,49%+1,52%+0,40%+7,07%+14,08%
2010+3,55%-0,05%+9,66%+4,00%-8,12%+0,74%+7,55%+2,46%+13,95%+2,45%+2,73%+6,39%+53,60%
2011-8,11%-1,34%+2,81%+3,17%-2,47%-0,62%+7,75%-10,15%-14,07%+5,83%-4,11%+4,73%-17,59%
2012+8,75%+4,07%+2,35%+1,85%-4,68%-2,26%+2,58%-5,49%+0,90%+4,59%+5,35%+2,51%+21,44%
2013+6,18%+6,82%+3,25%-0,51%+10,17%-11,08%-1,57%-6,91%+2,00%+3,54%-1,15%+2,88%+12,31%
2014+2,31%+7,46%+0,14%+2,94%+2,21%-1,48%+7,98%+3,98%-1,25%-0,58%-0,33%-4,53%+19,72%
2015+6,02%+3,20%+5,89%+2,38%+3,81%-8,69%-3,22%-16,41%-2,44%+15,52%-1,36%-0,51%+0,61%
2016-9,61%+0,65%+5,97%+1,25%+1,71%+8,58%+7,75%+1,84%-1,66%+0,30%-3,26%+1,38%+14,44%
2017-0,55%+4,73%+1,51%-0,13%-0,67%-0,93%-4,23%-0,73%-0,40%+1,62%-2,73%+0,30%-2,46%
2018+1,54%+0,55%-5,46%+2,03%+4,85%-9,28%-4,14%+0,32%-5,39%-7,39%+6,50%-1,52%-17,23%
2019+1,56%+3,58%+5,58%-2,45%-4,37%+2,10%+0,07%-7,05%+1,17%+2,74%+0,46%+5,25%+8,15%
2020-4,03%-7,14%-32,14%+15,3%-0,52%+9,25%-24,1%

Asiens drivmotorer

Vilka trender orsakar tillväxt i Asiens ekonomier nu och i framtiden?

Arbetskraftens tillväxt är en av de mest viktiga faktorer, som på lång sikt bestämmer olika ekonomiers tillväxtpotential. Helt enkelt; den växande arbetskraften föder konsumtion, den behöver en fungerande infrastruktur och den börjar använda tjänster i allt större utsträckning. Demografiska omständigheter avgör i hur lång tid arbetskraften växer. Exempelvis ju större andel av landets befolkning är under 30 år, så i desto längre tid växer den arbetsföra befolkningen. Då den ekonomiska tillväxten är strukturell är den också sund. Tabellen nedan beskriver arbetskraftens tillväxtpotential i olika asiatiska länder under åren 2015-2020.

LandBefolkning 2012 (milj. människor)Arbetskraftens ökning 2015-2020 %Arbetskraftens ökning milj. Människor 2015-2020
Filippinerna9810 %9,8 milj.
Malaysia308,5 %2,6 milj.
Vietnam8911 %9,8 milj.
Indien12107,2 %87,1 milj.
Indonesien2455,8 %14,2 milj.
Thailand661,2 %0,8 milj
Singapore50,1 %0,0 milj
Kina1355-0,8 %-1,4 milj
Korea50-2 %-1 milj
Taiwan23-2,4 %-0,2 milj
Japan127-4 %-5,1 milj

Hur inverkade den globala finanskrisen som började 2008 på Asien?

Krisen inverkade på Asien nästan enbart genom att exporten till överskuldsatta länder, med USA i spetsen, avtog märkbart. Banksektorn i Asien drabbades inte nämnvärt av finanskrisen, för som en följd av Asiens egen finanskris i slutet av 1990-talet infördes en sträng reglering av bankerna. Sålunda kunde ingen överhettning uppstå i ekonomin.
De asiatiska ländernas finanskris 1997-1998 var i huvuddrag en spegelbild av finanskrisen som började 2008 i USA: man skuldsatte sig och konsumerade utan planer för återbetalning, och i något skede sprack bubblan. Som en följd av bankkrisen i Asien krympte ASEAN-ländernas ekonomier till och med tiotals procent, valutor devalverades, lån måste tas från Internationella Valutafonden och en sträng reglering av finanssektorn infördes.

Länderna, som lidit av Asienkrisen, repade sig dock ganska snabbt (inom 4-8 år), fast de första åren efter krisen var mycket svåra. Till dags dato har största delen av skulderna betalats tillbaka, och många länder är färdiga för en ny investeringscykel. Asiens egen kris lämnade även djupa sår i de lokala konsumenternas och placerarnas psyke. Dessa har dock nyligen börjat uppleva positiva fläktar i det ekonomiska klimatet.
Nu har Europa och USA samt en del andra överskuldsatta västländer, samma åtstramningsprocess framför sig, som ASEAN-länderna hade efter 90-talets kris. Just av denna orsak tror vi, att USA och Europa kommer att förlora alltmera av sin globala ekonomiska betydelse.

Varför är den ekonomiska tillväxten snabbare i Asien än i västländerna?

För den som överväger att placera i Asien är en kort introduktion till samtidshistorian på sin plats. Före 1800-talet var Asien, med Kina och Indien i spetsen, överlägset världens största ekonomiska region. Situationen vände mot det sämre i början av 1800-talet, då européerna med britterna i spetsen började grunda kolonier i regionen. I och med koloniseringen förflyttades Asiens rikedomar så småningom till moderländerna i Europa. Denna tidsperiod räckte ungefär i 100 år, efter vilken Asien belastades av autoritära regenter och/eller system, som kommunismen. Under denna ungefär 200 år långa tidsperiod, föll Asien efter västländerna i utvecklingen på nästan alla av ekonomins områden.

Före millennieskiftet hade de ovan nämnda bromsarna för ekonomisk tillväxt släppt, och nu är regionens ekonomi mogen för ett nytt uppsving. Jämfört med västländerna finns det mycket att ta igen, vilket delvis hjälper att förstå Asiens höga tillväxtsiffror.

 

 

 

Fondens placeringsstrategi

Placeringsteman

Portföljen är uppbyggd kring 3-5 teman

 • Teman grundar sig på makro- och sektoranalys
 • Varje tema består av 2-5 företag
 • Cirka 70 % av portföljen har valts utgående från makroanalys
 • Det finns likväl en stor mängd goda placeringsmöjligheter, vilka utgår från företagsnivån
 • Placeringar med +30 % potential för värdeökning på lång sikt (9-24 månader) eller +20 % potential för värdeökning på kort sikt (3-9 månader)
 • Betoning av långsiktiga placeringsidéer

Placeringsprocess

Fundamentanalys

 • Kombination av makroanalys med noggrann analys av enskilda företag
 • Identifikation av ett nytt eller redan existerande tema, som efterföljs av en noggrannare företagsanalys
 • Företagsanalysen består av företagsbesök, konferenssamtal, inskaffning av information från konkurrenter, mäklare etc.
 • Valkriterier: 1. valuering, 2. missförstådda företag, 3. möjlighet för snabb kursstegring (trigger potential)

Företeelser som vi tycker om:

 • Låg korrelation med västmarknaden
 • Lågt eller obefintligt utländskt ägarskap vid köptidpunkten
 • Låg eller obefintlig analytikeruppföljning
 • Teman förknippade med strukturell tillväxt

Företagsmässiga valkriterier

 • Låg valuering
 • Vinsturdelning är ett plus, men vi betonar sund tillväxt
 • Minst 10-15 % av aktiestocken bör kunna bytas fritt
 • Ett lågt utländskt ägarskap vid köptidpunkten är en fördel, då detta minskar volatilitet på sjunkande marknader och ökar potentialen för kursstegring då det utländska intresset ökar
 • I företag med låg likviditet, bör det handla om ett säkert case med mycket låg värderingsnivå

No-go –kriterier

 • Mycket hög gearing
 • Corporate governance -ärenden – opålitlig ledning, oklar affärsmodell och/eller strategi. MEN vi vet av egen erfarenhet att även utomordentliga affärsledare, inte alltid nödvändigtvis är bra på att sköta investerarrelationer

Vad vi tycker om…

 • Ringaktade företag och teman på populära marknader
 • Placeringsteman som är på väg att skapas
 • Felprissatta företag, som har genomgått en strukturell förändring
 • Förmånligt prissatta företag, som har möjligheter till betydande resultatförbättring
 • Strukturell tillväxt

…och vad vill vi undvika?

 • Rykten om osannolika företagsköp etc.
 • Mycket populära och till sitt fulla pris värderade företag

Risk- och likviditetskontroll

 • Placeringsverksamhet är ”riskhanteringsbusiness” – tillräcklig likviditet behövs, för att kunna utnyttja placeringsmöjligheten
 • Likviditet behövs, ifall ett behov, att bli av med, en otillfredsställande placering uppstår
 • Vårt mål är, att ha i portföljen, en likviditet på 85 % inom fem handelsdagar

Faktablad

Detta dokument innehåller den basinformation om fonden som ges åt placeraren.

Nedladdning

Prospekt

Officiellt Fondprospekt

Nedladdning

Inlösenblankett

Inlösenblankett för båda fonderna

Nedladdning

Presentation

Allmän presentation

Nedladdning

Teckningsblankett

Teckningsblankett för båda fonderna

Nedladdning

Stadgar

Fondernas stadgar

Nedladdning