Komodo-fonden

JOM Komodo, startdatum 15.5.2012, placerar på den indonesiska aktiemarknaden.

 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecYear
2012-----6,29%+0,42%+3,62%-8,02%+3,01%+0,71%+7,63%-4,57%-4,34%
2013+6,05%+17,64%+13,43%+1,54%+11,52%-11,79%-8,95%-20,95%-0,95%+7,28%-13,95%-3,40%-10,13%
2014+9,68%+15,86%+10,77%-1,42%+3,20%-6,05%+10,24%+8,15%-2,09%+2,30%+5,50%+2,61%+73,92%
2015+2,45%+0,04%+2,24%-8,35%+1,42%-6,30%+0,26%-16,99%-8,01%+21,09%-1,75%-0,47%-17,26%
2016-1,69%+3,01%+5,87%+0,63%-0,86%+8,49%+9,63%+4,12%-3,45%+7,33%-6,93%+2,44%+30,86%
2017-0,30%+5,05%-0,38%+1,37%+0,73%-2,46%-4,74%-1,73%+1,37%+3,63%-4,47%-1,28%-3,63%
2018+5,21%+0,16%-1,45%+1,09%+3,50%-6,29%-1,32%-4,18%-3,48%-4,27%+13,25%+0,13%+0,88%
2019+6,46%+3,56%+0,19%+1,49%-1,80%+3,24%+3,93%-5,42%-1,83%-0,79%-6,75%+2,72%+4,22%
2020-6,05%-12,45%-31,7%+11,9%-0,4%+9,15%-31,7%

Den Indonesiska ekonomins drivmotorer

Indonesien håller nu på att repa sig från finanskrisen i Asien under slutet av 1990-talet (se Asiens drivmotorer i Silkkitie -avsnittet), när strukturer har förnyats och skulderna till IMF och andra långivare har betalats tillbaka. Först nu, nästan 15 år efter krisen, håller investeringarna i infrastruktur på att komma igång på allvar, samtidigt som konsumenternas och företagens tillit till ekonomin håller på att återhämta sig till samma nivå som före krisen. Denna interna utveckling är svår att stoppa, då den en gång har kommit igång.

Grunderna för placeringar i Indonesien

 • Demografin: Världens fjärde mest folkrika nation (245 milj.), och 50 % av befolkningen är under 30 år. Detta utgör en utmärkt grogrund för tillväxt under de närmaste 25 åren.
 • Mätt med BNP är Indonesien är världens 15:e största ekonomi och dess placering kommer sannolikt att stiga under de närmaste åren, när Europas skuldkrisländer ofrånkomligen tappar placeringar i rankingtabellen.
 • Fast Indonesiens befolkning är bara 1/5 del av Indiens befolkning så var Indonesiens BNP 830 miljarder USD år 2011, när Indiens motsvarande var 1600 miljarder USD. Indonesiens tillväxt, i proportion till befolkningen, har varit mycket mer effektiv än Indiens.
 • Aktiemarknadens totalvärde i proportion till BNP var 52 % (Q2/2013) jämfört med andra regioner i Asien där jämförelsetalet ligger mellan 80-200 %. Vi ser Indonesiens jämförelsetal stiga mot Asiens medeltal, som är kring 100 %.
 • En låg startnivå på nästan alla ekonomins sektorer skapar ett långvarigt strukturellt tillväxtunderlag för åtminstone de följande 5-10 åren.

Ekonomins nuvarande drivmotorer

 • Den starka tillströmningen av utländskt kapital och investeringar (FDI) fortsätter, vilket beror på den snabbt växande medelklassen och de låga produktionskostnaderna.  Bland annat industriföretag, serviceproducerande fastighetsbolag, byggbolag, mediebolag och konsumentsektorns företag drar nytta av denna trend.
 • Lagändringen av år 2012 som underlättar tvångsinlösen av mark: genomförandet av infrastrukturprojekt, både offentliga och privata, förväntas löpa snabbare under de närmaste åren, vilket sänker inflationsnivån på lång sikt. Byggbolag, vägtullsoperatörer, utvecklare av fastigheter och turistmål, transportföretag och banker gagnas av detta.
 • 50 miljoner nya konsumenter stiger till medelklassen före år 2015 – efterfrågan på annat än baskonsumtionsprodukter stiger överlag, från bank- och försäkringstjänster till lyxprodukter. Nyttotagare är butiker och företag i minuthandeln, finanssektorn, fastighetsbranschen, byggbolagen o.s.v.

Nya teman som stiger upp

 • Turismen (förutom Bali), olje- och gassektorn, den organiserade detaljhandeln, försäkringssektorn, livsmedelsproduktionen, den mera organiserade jordbruksproduktionen (exempelvis palmolja och gummi), hamninfrastrukturen…

Risker

 • Fast det nuvarande läget är stabilt, har Indonesiens största risker alltid varit politiska, sålunda är det skäl att följa med politiken. Presidentvalet år 2014 kommer att vara den följande händelse av största betydelse på den politiska arenan, då den nuvarande presidenten Yudhoyonos andra 5: års period tar slut. Som i många andra unga demokratier, ännu under utveckling, vill många olika parter föra fram sin synpunkt, sålunda är de politiska kommentarer mångtaliga och av brokigt slag, vilket är skäl att beakta i olika situationer.
 • Inflationen i Indonesien har under de senaste årtiondena varit närmare tio än 5 procent, men i och med att den Indonesiska centralbanken (BI) fick sin självständighet 2004, har den börjat fokusera på inflationen, och lyckats med detta ganska bra under de senaste åren. Matpriserna på den globala marknaden har under den senaste tiden varit riktgivande för inflationen, sålunda beror landets inflation inte endast på interna angelägenheter. I maj 2013 var den årliga inflationen 5,47 %.
 • Landet är världens största muslimska nation (c. 85 % av folket), men en mycket moderat sådan. Sedan bombdådet på Bali år 2002 har inga större incidenter inträffat. Allmänt taget, när medelklassen blir mera förmögen och flera människor är nöjdare, har extrembeteendet minskat.
 • När det gäller naturfenomen, som vulkanutbrott och jordbävningar är Indonesien globalt sett i samma grupp av länder, med högre aktivitet, som Japan, Chile, Mexico, Italien och en del andra länder. Denna risk inkluderas i riskpremien.

 

Fondens placeringsstrategi

Placeringsteman

Portföljen är uppbyggd kring 3-5 teman

 • Teman grundar sig på makro- och sektoranalys
 • Varje tema består av 2-5 företag
 • Cirka 70 % av portföljen har valts utgående från makroanalys
 • Det finns likväl en stor mängd goda placeringsmöjligheter, vilka utgår från företagsnivån
 • Placeringar med +30 % potential för värdeökning på lång sikt (9-24 månader) eller +20 % potential för värdeökning på kort sikt (3-9 månader)
 • Betoning av långsiktiga placeringsidéer

Placeringsprocess

Fundamentanalys

 • Kombination av makroanalys med noggrann analys av enskilda företag
 • Identifikation av ett nytt eller redan existerande tema, som efterföljs av en noggrannare företagsanalys
 • Företagsanalysen består av företagsbesök, konferenssamtal, inskaffning av information från konkurrenter, mäklare etc.
 • Valkriterier: 1. valuering, 2. missförstådda företag, 3. möjlighet för snabb kursstegring (trigger potential)

Företeelser som vi tycker om:

 • Låg korrelation med västmarknaden
 • Lågt eller obefintligt utländskt ägarskap vid köptidpunkten
 • Låg eller obefintlig analytikeruppföljning
 • Teman förknippade med strukturell tillväxt

Företagsmässiga valkriterier

 • Låg valuering
 • Vinsturdelning är ett plus, men vi betonar sund tillväxt
 • Minst 10-15 % av aktiestocken bör kunna bytas fritt
 • Ett lågt utländskt ägarskap vid köptidpunkten är en fördel, då detta minskar volatilitet på sjunkande marknader och ökar potentialen för kursstegring då det utländska intresset ökar
 • I företag med låg likviditet, bör det handla om ett säkert case med mycket låg värderingsnivå

No-go –kriterier

 • Mycket hög gearing
 • Corporate governance -ärenden – opålitlig ledning, oklar affärsmodell och/eller strategi. MEN vi vet av egen erfarenhet att även utomordentliga affärsledare, inte alltid nödvändigtvis är bra på att sköta investerarrelationer

Vad vi tycker om…

 • Ringaktade företag och teman på populära marknader
 • Placeringsteman som är på väg att skapas
 • Felprissatta företag, som har genomgått en strukturell förändring
 • Förmånligt prissatta företag, som har möjligheter till betydande resultatförbättring
 • Strukturell tillväxt

…och vad vill vi undvika?

 • Rykten om osannolika företagsköp etc.
 • Mycket populära och till sitt fulla pris värderade företag

Risk- och likviditetskontroll

 • Placeringsverksamhet är ”riskhanteringsbusiness” – tillräcklig likviditet behövs, för att kunna utnyttja placeringsmöjligheten
 • Likviditet behövs, ifall ett behov, att bli av med, en otillfredsställande placering uppstår
 • Vårt mål är, att ha i portföljen, en likviditet på 85 % inom fem handelsdagar

Faktablad

Detta dokument innehåller den basinformation om fonden som ges åt placeraren.

Nedladdning

Prospekt

Officiellt Fondprospekt

Nedladdning

Inlösenblankett

Inlösenblankett för båda fonderna

Nedladdning

Presentation

Allmän presentation

Nedladdning

Teckningsblankett

Teckningsblankett för båda fonderna

Nedladdning

Stadgar

Fondernas stadgar

Nedladdning