Ansvarsfullt placerande

JOM Rahastoyhtiö Oy har förbindat sig att beakta och implementera FN:s Principer för ansvarsfulla placeringar (UN PRI, Principles for Responsible Investment) i placeringsverksamheten. Detta innebär att miljöaspekten, samhällsfrågor och god förvaltningssed (ESG = Environmental, Social, Corporate Governance) tas i hänsyn till i placeringsprocessen och beslutfattandet. Därmed förpliktar sig JOM Rahastoyhtiö Oy att beakta följande principer:

1. JOM Rahastoyhtiö Oy har inkluderat ESG faktorer i placeringsanalysen och beslutsprocesserna.

2. JOM Rahastoyhtiö Oy strävar efter att aktivt främja ansvarsfullhet i portföljbolagen.

3. JOM Rahastoyhtiö Oy eftersträvar att målföretag fonderna investerar i ger tillräcklig och öppen information om ESG faktorerna.

4. JOM Rahastoyhtiö Oy främjar acceptans och implementering av Principerna inom investeringsbranschen.

5. JOM Rahastoyhtiö Oy samarbetar med andra aktörer inom branschen för att förbättra effektiviteten av implementeringen av Principerna.

6. JOM Rahastoyhtiö Oy rapporterar vilka åtgärder och framsteg bolaget gör för att implementera Principerna.