Sijoitusfilosofiamme & riskienhallinta

Sijoitustoiminta:

Näemme sijoitustoiminnan ennen kaikkea riskinhallintatoimintana. Näin ollen riskiä voi ja pitää ottaa molempiin suuntiin – pitää uskaltaa sijoittaa tai olla sijoittamatta, kun näkemys on vahva ja potentiaalinen sijoitus täyttää asettamamme investointikriterian, vaikka muu analyysi/muut tekijät tai mm. maan osakeindeksin painotukset eivät päätöstä tukisi.

Aktiivinen rahastonhoito tuottaa passiivista rahastonhoitoa parempia tuloksia, kun noudattaa tinkimätöntä ja päteväksi todistettua sijoitusprosessia.

Sijoitusmahdollisuuksia (riskinottomahdollisuuksia) löytyy kun niitä etsii – Aasiassa ei mahdollisuuksista ole puutetta.

Rahastoliiketoiminta:

Tarkoituksena rakentaa Aasian markkinoille erikoistunut ”boutique”-rahastoyhtiö, jossa haluamme itse työskennellä, mutta johon haluamme myös sijoittaa.

Toimintamme perustuu rehellisyyteen ja lahjomattomuuteen yhtiön kaikilla operointialueilla.

Aasia tarjoaa sijoittajille globaalisti parhaat tuotontekomahdollisuudet ainakin seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet:

Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet JOM Rahastoyhtiössä (pdf)

JOM Rahastoyhtiön palkka- ja palkitsemiskäytännöt:

JOM Rahastoyhtiö pyrkii palkkausta ja palkitsemista koskevilla käytännöillään tukemaan ja edistämään yhtiön strategian toteuttamista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä edistämään yhtiön pitkän tähtäimen taloudellista menestystä ja omistaja-arvon kasvua. Palkka- ja palkitsemiskäytäntöjen tavoitteena on edistää tehokasta riskienhallintaa, erityisesti ehkäisten haitallista riskinottoa ja eturistiriitatilanteiden syntymistä.

JOM Rahastoyhtiössä noudatetaan sijoitusrahastolain 4 b -luvun sekä Euroopan arvopaperimarkkina-viranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan palkkausta ja palkitsemista koskevia säädöksiä ja ohjeita. Palkitsemisjärjestelmän ja siihen sisältyvät yleiset periaatteet hyväksyy hallitus, joka myös valvoo yleisten periaatteiden noudattamista ja tarkistaa ne vuosittain. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta perustaa erillistä palkitsemisvaliokuntaa.

Hallitus identifioi ja vahvistaa toimivan johdon esityksestä vuosittain sekä henkilöstömuutosten yhteydessä henkilöt, jotka luokitellaan sääntelyssä riskinottajiksi ja relevanteiksi henkilöiksi ja jotka siten kuuluvat erityissääntelyn piiriin. Palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä eläke- ja muista eduista. Nämä osatekijät yhdessä muodostavat kokonaiskompensaation.

Kiinteä peruspalkka muodostaa ylivoimaisesti suurimman osan kaikista palkkioista. Tällä käytännöllä pyritään takaamaan, ettei yrityksen työntekijöille synny taloudellisten vaikuttimien johdosta eturistiriitatilanteita, eikä asiakkaiden, henkilökunnan, yhtiön tai sen muiden sidosryhmien etujen vastaista liiallista riskinottoa pääse tapahtumaan.

JOM Rahastoyhtiö on kokonaan henkilöstönsä omistuksessa. Yhtiön pitkän aikavälin strategista kehitystä ja henkilöstön sitoutumista pitkäjänteisesti yrityksen toimintaan edesautetaan ja vahvistetaan yhtiön omistukseen perustuvilla järjestelyillä. Palkitsemisjärjestelmän tavoitteiden saavuttamiseksi on mahdollista maksaa kiinteän peruspalkan lisäksi myös muuttuvia palkkioita. Muuttuvien palkkioiden tavoitteena on kannustaa ja sitouttaa henkilöstöä ja mahdollistaa, että myös ne henkilöt, jotka eivät ole yhtiön osakkeenomistajia, voivat päästä osalliseksi yhtiön menestyksestä. Muuttuvien palkkioiden määräytyminen ja niihin liittyvät maksukäytännöt ovat joustavia siten, että tarvittaessa on mahdollista olla maksamatta muuttuvia palkkioita osaa lainkaan.

Muuttuvien palkkioiden ja maksettavien ryhmäeläke-etuuksien määrissä otetaan huomioon arviointihetkellä tiedossa olevat sekä tulevat riskit sekä yhtiön tarpeellinen maksuvalmius. Maksettavaksi tulevien muuttuvien palkkioiden ja ryhmäeläke-etuuksien kokonaismäärää ei milloinkaan vahvisteta sellaiseksi, että se rajoittaisi yhtiön tarpeellisia investointeja, maksuvalmiutta, pääomapohjan vahvistamista tai yhtiön toiminnan kehittämistä.